Pubblications

Jewelry Time Travel by Sunghee Kim
김성희의 주얼리 시간여행(2002, 생각의 나무 출판사)
A Stranger in Morocco
모로코의 이방인 (2008, 북하우스)The Jewel
더 주얼(2009, 생각의 나무 출판사)


Luxury Jewelry Marketing
럭셔리 주얼리 마케팅(2012, 귀금속경제신문사)


TRENDS(2002, Ente Fiera di Vicenza)


Jewelry Design Book Vol.1
(Korea Jewelry Business News)Jewelry Design Book Vol.2
(Korea Jewelry Business News)
Jewelry Design Book Vol.3
(Korea Jewelry Business News)